Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | Guvernul Republicii Moldova

Unitatea de implementare a proiectului de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

A A A

Prezentare Generală

I. DISPOZIŢII GENERALE

 

1. Unitatea de implementare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II (în continuare – Unitate) este instituţie publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (în continuare – Minister) şi funcţionează în baza prezentului Regulament.

2. Adresa juridică a Unităţii este: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr.9, bir.705, MD-2005.

3. Unitatea îşi desfăşoară activitatea pe principii de autonomie administrativă şi financiară, dispune de conturi de decontare, inclusiv în valută străină, de ştampilă şi formulare cu Stema de Stat.

4. Scopul Unităţii constă în asigurarea îndeplinirii eficiente a obligaţiilor Republicii Moldova asumate în temeiul Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, ratificat prin Legea nr. 182 din 11 iulie 2012, prin dirijarea, monitorizarea şi coordonarea lucrărilor de implementare a Proiectului în cauză, pînă la finalizarea lui, în conformitate cu exigenţele Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (în continuare – Bancă).

5. Întreţinerea Unităţii se efectuează din mijloacele financiare acordate din contul creditului prevăzute pentru aceste scopuri, în baza unui deviz aprobat de Minister şi coordonat cu Ministerul Finanţelor.

 

II. SARCINILE UNITĂŢII

 

6. Sarcinile principale ale Unităţii sînt următoarele:

a) implementarea Proiectului susţinut de Bancă în domeniul construcţiei locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile din localităţile Republicii Moldova;

b) gestionarea economică, financiară, tehnică a Proiectului şi răspunderea deplină privind supravegherea acestuia;

c) monitorizarea implementării Proiectului, prezentarea rapoartelor Ministerului, Ministerului Finanţelor, Băncii şi Comitetului de supraveghere al Unităţii;

d) prezentarea raportului final, care va conţine o evaluare a efectelor economice, financiare, sociale şi de mediu ale Proiectului;

e) ţinerea evidenţei contabile şi prezentarea rapoartelor lunare şi trimestriale privind utilizarea fondurilor destinate Proiectului, în conformitate cu legislaţia naţională şi recomandările Băncii;

f) asigurarea îndeplinirii tuturor angajamentelor stipulate în Acordul-cadru, monitorizarea şi evaluarea performanţelor;

g) acordarea asistenţei necesare misiunilor de supraveghere ale Băncii şi îndeplinirea recomandărilor stipulate în rapoartele de supraveghere;

h) efectuarea activităţilor pentru realizarea proiectului anterior;

i) desfăşurarea altor tipuri de activităţi necesare pentru implementarea, în condiţii optime, a Proiectului.

 

  NOTĂ:

    În textul hotărîrii și al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la cazul gramatical corespunzător prin HG724 din 18.07.18, MO267-275/20.07.18 art.759; în vigoare 20.07.18