Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | Guvernul Republicii Moldova

Unitatea de implementare a proiectului de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

A A A

Locuințe sociel r. Briceni

 

  1.    BCE oferă RM un împrumut pentru finanţarea parţială a proiectului F/P 1756 (2011), aprobat de Consiliul Administrativ al BCE la 17 noiembrie 2011. Obiectivul Proiectului este de a îmbunătăţi şi de a creşte fondul de locuinţe pentru familiile social vulnerabile din RM. În conformitate cu legislaţia Statului, proiectul are ca scop de a finaliza circa 15 blocuri neterminate din oraşele RM, care ar putea asigura cu aproximativ 700 de locuinţe sociale circa 2500 de persoane cu venituri mici: familii cu multi copii, familii tinere, tineri specialisti bugetari, invalizi, orfani. Durata Proiectului faza II – 2013 – 2018. (Prima fază a Proiectului 2007-2012, a construit 4 blocuri locative – Glodeni, Criuleni, 2 in Chisinau, total 269 apartamente, costul total a proiectului  - 7 628 879 euro, din care 65 % - 4,9 mln contributia Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei, iar 35% - contributia RM)
  2.    Costul total al Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile faza II constituie 20,4 mln  EURO dintre care 13,4 mln. EURO reprezintă suma împrumutului acordat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei , adică 65 % din cost , (în continuare – BDCE), iar 7 mln. Euro ( 35%) va constitui finanţarea Republicii Moldova. Împrumutul acordat de BDCE are o maturitate de 20 ani, cu perioada de graţie 5 ani.
  3. Aportul RM realizat prin intermediul Consiliului rational Briceni, este constituit din costul evaluarii construcţiei nefinalizate, costul documentaţiei de proiect, costul verificării şi expertizării documentaţiei de proiect, costul expertizei tehnice a construcţiei nefinisate, in suma totală de 13 976 euro.  Consiliul raional Briceni a încheiat  un contract de recreditare a cotei de finantare pentru finalizarea blocului locativ cu 40 apartamente in or. Briceni cu Ministerul Finanţelor în suma totală de 842 405  Euro.
  4.    La fel, CR Briceni a incheiat  un Acord de Colaborare cu UIP II, care va asigura îndeplinirea eficientă a obligaţiilor Republicii Moldova asumate în temeiul Acordului-cadru prin dirijarea, monitorizarea şi coordonarea lucrărilor de implementare a proiectului: obiectivul casei de locuit cu 5 nivele, 40 apartamente, or. Briceni, str. Uzinelor, 2, până la finalizarea lui, în conformitate cu exigenţele Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei. CR Briceni se obligă să acorde asistenţa necesară UIP II în vederea implementării, finalizării şi dării în exploatare a obiectivului inclus în Proiectul de Construcţie a Locuinţelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile. Întru executarea prevederilor Acordului CONSILIUL RAIONAL BRICENI se obligă:  să transmită în gestiune UIP II, pe durata construcţiei obiectivului, terenul si blocul nefinalizat, în baza unei Decizii a Administraţiei Publice Locale participante la proiect;
  5.    Organizarea procesului de construcţie a locuinţelor sociale va fi efectuată de către Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP II), creată în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 988 din 24 decembrie 2012, care va asigura administrarea, coordonarea, supravegherea derulării construcţiei şi raportarea la BDCE.
  6.    După finalizarea construcţiei şi darea în exploatare a blocului locativ cu 40 apartamente, „la cheie”, UIP II va transmite Consiliului rl Briceni blocul locativ cu locuințe sociale şi terenul aferent, iar ei la rindul lor vor transmite consiliului Orășenesc Briceni, care vor fi succesorii de drept şi care vor asigura exploatarea ulterioară a acestora. Spaţiul locativ social construit prin intermediului Proiectului este acordat beneficiarilor în locațiune în baza unui contract de locaţiune, încheiat pe o perioadă determinată de timp, între proprietarul blocului locativ cu locuințe sociale şi fiecare beneficiar desemnat de către Comisie. Prin contract se vor stabili condiţiile de locațiune, tarifele, drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre părţi precum şi sancţiunile care vor fi aplicate în caz de încălcare a prevederilor contractuale.
  7.    Benificiarii locali vor fi selectaţi la nivel local de către o comisie înstituită în acest scop care va examina cererile depuse de solicitanţi, va verifica legalitatea actelor doveditoare, va urmări întrunirea condiţiilor de către solicitanţi, şi va acorda punctaj conform criteriilor de selectare din Regulamentul privind modul şi condiţiile de desfăşurare a proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II.
  8.    Lucrarile de construcţie vor fi efectuate de către compania de construcţii “OZUN CONS” SRL, care a cîştigat concursul de licitaţie publică şi a incheiat un contract de antrepriză cu UIP II, în sumă de 12 699 498 lei. Perioada construcţiei noiembrie 2013 - decembrie  2014 .  Costul total al obiectului este de 1 345 037 euro (fara TVA).