Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | Guvernul Republicii Moldova

Unitatea de implementare a proiectului de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

A A A

Locuințe sociale r. Nisporeni

5. BCE oferă RM un împrumut pentru finanţarea parţială a proiectului F/P 1756 (2011), aprobat de Consiliul Administrativ al BCE la 17 noiembrie 2011. Obiectivul Proiectului este de a îmbunătăţi şi de a creşte fondul de locuinţe pentru familiile social vulnerabile din RM. În conformitate cu legislaţia Statului, proiectul are ca scop de a finaliza circa 15 blocuri neterminate din oraşele RM, care ar putea asigura cu aproximativ 700 de locuinţe sociale circa 2500 de persoane cu venituri mici.
6. Suma aprobată a Împrumutului este 13 400 000 Euro, iar costul total al Proiectului constituie 20, 4 mln. Euro, din care BCE participă cu 65 % din cost. Împrumutul BCE este acordat pe o perioada de pînă la 20 ani de la data debursării, inclusiv 5 ani perioada de graţie. Aportul RM realizat prin intermediul APL, pe teritoriul cărora se vor construi spaţiile locative, constituie 35% şi este constituit din aport nefinanciar şi aport financiar. Aportul nefinanciar al APL include: valoarea construcţiei nefinalizate, costul evaluării construcţiei nefinalizate, valoarea terenului, costul documentaţiei de proiect, costul verificării şi expertizării documentaţiei de proiect, costul expertizei tehnice a construcţiei nefinisate. În cazul în care aportul nefinanciar constituie mai puţin de 35%, APL completează aportul financiar pînă la atingerea cotei de 35%. APL încheie un contract de recreditare a cotei de 65 % pentru finalizarea blocului locativ selectat în proiect cu Ministerul Finanţelor şi un Acord de Colaborare cu UIP II.
7. Beneficiarii locali vor fi selectaţi la nivel local de către o comisie instituită în acest scop care va examina cererile depuse de solicitanţi, va verifica legalitatea actelor doveditoare, va urmări întrunirea condiţiilor de către solicitanţi, în special a celor prioritare şi va acorda punctaj conform criteriilor de selectare din Regulamentul privind modul şi condiţiile de desfăşurare a proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II. Contractul de locațiune se va încheia pe o perioadă de 5 ani, cu următoarea extindere în cazul care beneficiarii corespund cerințelor.
Obictivul Nisporeni – total 124 apartamente este compus din 4 blocuri cu suprafata totala a apartamentelor de 1545 m2, total 124 apartamente, din care CR Nisporeni va beneficia de 93 apartamente finalizate la cheie, restul 31 apartamente vor fi transmise partenerului – proprietarul terenului ( în varianta alba de finalizare).
La momentul actual sunt îndeplinite următoarele cerinţe de participare în Proiect:
1. Sunt efectuate expertizele tehnice ale blocurilor existente.
2. Sunt evaluate imobilile şi terenurile propuse pentru reconstrucţie.
3. Sunt finalizate documentaţiile de proiectare.
4. Este finalizată verificarea şi expertizarea documentaţiei de proiectare.
5. Contractul de recreditare dintre CRNisporeni şi Ministerul Finantelor este semnat, coordonat cu MDRC şi UIP II.
6. Acordul de cooperare dintre CRNisporeni si UIP II este semnat si coordonat cu MDRC.
Proprietarii, terenului si a documentatiei de proiect, prin contractul de investitii comune, si prin decizia fondatorilor au transmis bunurile menţionate, în gestine temporara a APL de nivelul II, care la rîndul lor au transmis în gestiune temporară bunurile imobile UIP II. Adaugator, Partenerul va investi si un aport financiar de 400 000 euro. Consiliul raional va contribui cu un aport financiar de 850 000 Euro, astfel s-a asigurat contribuţia totala de 42,1% sau 1451 395 euro, stabilită în Acordul de colaborare cu Consiliul raional Nisporeni.
Contractul de recreditare nr.6 este semnat la data de 01 septembrie 2014, coordonat cu MDRC şi transmis la Ministerul Finanţelor. Suma împrumutului este 1 995 670 euro, ce constituie 57,9% din valoarea totală a proiectului, egală cu 3 447 065 euro.
În rezultatul licitaţiilor publice a fost desemnat cîştigător Antreprenorul general: “ SARCO SERVICE” SRL.
Contract de antrepriza : 54 985 043 lei

Lucrarile de constructie au inceput la data de 01 aprilie 2015. Termen de executie 22 luni.
Toate 93 de apartamentele sociale, vor avea bucătăria și baia finisate cu pardosea finită cu gresie, teracotă și laminat, precum și pereți tencuiți, inclusiv conectarea la rețelele de apă și canalizare, telefonie fixă, televiziune prin cablu și internet, etc.