Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor | Guvernul Republicii Moldova

Unitatea de implementare a proiectului de construcție

a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile II

A A A

Locuințe sociale r. Hîncești

Obictivul Hincesti (56 apartamente)  este compus din  blocuri cu suprafete mici din 15 localitati ale raionului, propuse pentru reconstructie în spaţiu locativ, a cîte 3-4 apartamente per bloc.

La momentul actual sunt îndeplinite următoarele cerinţe de participare în Proiect:

  1. Sunt efectuate expertizele tehnice ale blocurilor existente.
  2. Sunt evaluate imobilile şi terenurile propuse pentru reconstrucţie.
  3. Sunt finalizate documentaţiile de proiectare.
  4. Se finalizează verificarea şi expertizarea documentaţiei de proiectare.
  5. Este calculat cumulativ costul lucrarilor de construcţie, adică 24 960 500 lei, bani necesari din finanţarea CEB – 64,9 %
  6. Contractul de recreditare dintre CRH şi Ministerul Finantelor este semnat, coordonat cu MDRC şi UIP II.
  7. Acordul de cooperare dintre CRH si UIP II este semnat si coordonat cu MDRC.

Implementarea acestui obiectiv presupune un volum sporit de documentare, verificare şi aprobare a costurilor.

Proprietarii, blocurilor propuse spre reconstrucţie, prin decizia APL de nivelul I au transmis blocurile menţionate, în gestine temporara a APL de nivelul II, care la rîndul lor au transmis în gestiune temporară bunurile imobile UIP II, astfel s-a asigurat contribuţia necesară de 35%, stabilită în Acordul de colaborare cu Consiliul raional Hinceşti.

De asemenea,  implementarea acestui obiectiv presupune un nivel sporit de dificultaţi privind contractarea Antreprenorului general şi în deosebi la modalitatea de organizare simultană a lucrărilor de construcţie în diferite localităţi, fapt ce ar extinde termenul de implementare a proeictului pînă la 2 ani.     

Din motivele menţionate mai sus, propunem un model mai eficient de organizare a lucrărilor de construcţii, şi anume: 

-         licitaţia publică de lucrări să se realizeze în 3 – 4 loturi a cîte 3 – 5 grupuri de localităţi apropiate după distanţă;

-         să contractăm  3-4 antreprenori constructori, care vor executa lucrările de construcţie contractate.

 

   În asa mod,

-         va creşte numărul  ofertanţilor, deoarece cerinţele documentaţiei de licitaţie prevăd, prezenţa unei experienţe similare şi anume, contracte de lucrări de construcţie încheiate şi  îndeplinite în ultimii 3 ani în valoare egală sau mai mare decît a viitorului contract. Împărţind pe loturi volumul lucrărilor ce urmează a fi contractate, se va reduce şi valoarea viitorului contract, astfel mai mulţi agenţi economici vor avea posibilitatea de a participa la licitaţia publică.

-         se va micşora termenul de implementare, pînă la 12 luni.

-         se vor oferi oportunităţi egale de contractare şi pentru companiile de construcţii locale, efectul pozitiv fiind dezvoltarea sectorului construcţiilor prin crearea de noi locuri de muncă.

 

În general, asumîndu-ne implementarea acestui obiectiv în raionul Hinceşti, destul de complicat prin numeroasele sale componente, vom atinge scopul principal al Proiectului de a construi locuinţe destinate persoanelor cu venituri mici pentru a ajuta la păstrarea şi chiar atragerea populaţiei în oraşele de provincie, localităţi rurale, a căror populaţie acum este în descreştere şi societatea se înfruntă cu lipsa acută a specialiştilor –profesori, asistenţi medicali, etc., a căror venit disponibil nu le permite de a achiziţiona o locuinţă. 

 Contractul de recreditare este semnat, coordonat cu MDRC şi transmis la Ministerul Finanţelor. Suma împrumutului este 1 396 774 euro, ce constituie 65% din costul total al proiectului, egal cu        2 152 030 euro. Contribuţia nefinanciară a Consiliului raional Hînceşti este de 35% , adică 755 255 euro. Acordul de colaborare al UIP II cu Consiliul raional Hînceşti este semnat. Copiile acestor contracte vor fi transmise la CEB.